Xoài Non đã kinh qua rất nhiều loại kem nền khác nhau nhưng tâm đắc nhất 4 sản phẩm này.