Sắp tới đây, 11 trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe theo điều 15 Thông tư số 58/2020/TT-BCA.